در راستای گرامیداشت مقام بلند معلم، مسئولین نهاد مقام معظم رهبری به همراه آقای دکتر قدسی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه، با حضور در دفاتر اساتید و کلاس های درس و تقدیر از ایشان، قدمی در این جهت برداشتند.