اطلاعات تماس


 

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

محمد دولت آبادي (کارشناس ارشد علوم اطلاع رسانی و کتابداری)

Tel: 051-44012672  E-Mail: m.dowlat@hsu.ac.ir, library@hsu.ac.ir, mdowlat20@gmail.com

 

عکس 3

بخش خدمات فنی و فهرست نویسی

خانم سجادی (کارشناسي ارشد علوم اطلاع رساني و کتابداري)
Tel: 051- 44012676,  E-Mail:f.sajjadi@hsu.ac.ir

خانم سجادی3

بخش مرجع و طرح غدیر


خانم بلندنظر (کارشناس ارشد علوم اطلاع رساني و کتابداري)Tel: 051-44012675,  E-mail:a.bolandnazar@hsu.ac.ir

خانم شهرام فر: Tel: 051-44012649

بخش امانت

خانم استيري(کارشناس ارشد مدیریت)
Tel: 051-44012677, E-Mail: s.estiri@hsu.ac.ir
خانم ایزدی (کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی)
Tel: 051-44012519 E-mail:minaizadi1392@gmail.com

خانم استیری 101