معرفی کارکنان مدیریت

۱- آقای دکتر عباس برزویی            مشاور رئیس

۲- آقای حمید شایان ارجمند         معاون مدیر امور حقوقی و قراردادها

۳- خانم فائزه داورزن                 مشاور حقوقی

۴- آقای حمید ناصری                 کارشناس امور حقوقی