سامانه گزارش اتصال به اینترنت

بازیابی اسم رمز(کارکنان)

با توجه به تغییر در سیستم بازیابی اسم رمز در صورتی که اطلاعات تماس خود را قبلا در سیستم گزارش اتصال به اینترنت ثبت نموده ...