سامانه تشکلهای دانشجویی ، بستری برای فعالیت و انتشار مطالب هر انجمن و کانون در دانشگاه می باشد.

هر انجمن می تواند برای ثبت نام در این سامانه به معاونت فرهنگی مراجعه نموده و نام کاربری و پسورد خود را دریافت نماید.