همکاران

نامسمتاطلاعات تماسعکس
دکتر مجید بقایی نژاد مدیر فن آوری اطلاعات051-44012880
mbnejad@hsu.ac.ir
سید علی چشمیکارشناس مرکز ISP051-44012635
cheshomi@hsu.ac.ir
سید محمد حسینیکارشناس مرکز ISP و شبکه دانشگاه051-44012636
hosseini@hsu.ac.ir
سید محسن طبسیکارشناس مخابرات، سخت افزار و پشتیبانی051-44012884
sm.tabasi@hsu.ac.ir
حسن قلعه نویکارشناس وب سایت051-44012994
h.ghalehnoey@hsu.ac.ir
مجید شهابی پور کارشناس سیستم پژوهشی051-44012638
shahabi@hsu.ac.ir
بهرام رحیمیان پورکارشناس سخت افزار و پشتیبانی051-44012993
b.rahimiyan@hsu.ac.ir
آقای محمد باغجریکارشناس مخابرات، سخت افزار و پشتیبانی051-44012633
m.baghejari@hsu.ac.ir
خانم سمیرا دولت آبادیکارشناس سیستم آموزش051-44012885
s.dolat@hsu.ac.ir