دوره آموزشی روش های تحقیق در گزینش

هسته گزینش دانشگاه حکیم سبزواری دروه ی آموزشی تحقیق را با همکاری هیات مرکزی و هیات عالی گزینش در مورخه 1397/11/14 برگزار می کند.

در این دوره گزینشگران هسته های منطقه نه دانشگاه ها شامل سبزوار, مشهد, سمنان, دامغان, شاهرود و بیرجند شرکت خواهند کرد.