سال روز تشکیل گزینش

سال روز تشکیل گزینش کشور را که پس از پیام 12 ماده ای امام خمینی صورت گرفت را به تمامی همکاران گرامی به خصوص گزینش گران تبریک و تهنیت می گوییم.

امیدواریم بتوانیم توصیه های امام امت و مقام معظم رهبری را در رابطه با گزینش افراد صالح به خوبی به انجام برسانیم.