توصیه امام خمینی به گزینش گران

  1.   زهد وتعهد همراه تخصص: شما اگر تخصصی پیدا می کنید باید آن بُعد زهد وتعهد را در نظر داشته باشید، زیرا متخصص بدون تعهد اگر برای رژیمی ضرر نداشته باشد، نفعی هم ندارد.
         2 . توجه به خدا در انتخاب افراد: در نظر به گیرید که افرادی که برای اسلام مفید است ، انتخاب کنید، خودی را کنار به گذارید وخدا را توجه کنید. اگر این مسأله در هر انسانی حل به شود همه مسائلش حل شدنی است.
         3. در تقدم ملاک ها هیچ ارزش و ملاکی بالاتر از تقوی و جهاد در راه خدا نیست.
         4. چشم ها وگوش ها را باز کنید که دشمنان حیله بازان کار کشته هستند و ممکن است از ساده دلی شما استفاده کنند و مراکز حساس را کم کم به دست گیرند و انقلاب را به سوی غرب یا شرق به غلتانند.