تماس با دانشکده


سمت

نام

تلفن تماس

رئیس دانشکده

دکتر زهرا قليچي‌پور

4013270

رئيس اداره آموزش دانشکده

دکتر جواد جمال‌آبادي

4013198

مدير گروه ژئومورفولوژي

دکتر ليلي گلي مختاري

4013138

مدير گروه برنامه‌ريزي روستايي

دکتر مهدي زنگنه

 4013375

مدير گروه محيط‌ زيست

دکتر هادي سلطاني‌فرد 4013132

مدير گروه سنجش از دور و   سيستم اطلاعات جغرافيايي

دکتر حامد ادب 4013297

کارشناس آموزش

آقاي عبدالجواد خسروجردي

4013298

کارشناس آزمايشگاه

مهندس حسين شاد

 4013200

مسئول دفتر

خانم اکرم وکیلی

4013270

فکس دانشکده

4013271