پیوند ها
سامانه ملی کارآموزی

سامانه ملی کارآموزی

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری
کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دفتر توسعه کارآفرینی

دفتر توسعه کارآفرینی

بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان

مرکز رشد

مرکز رشد

اطلاعات تماس

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir

تلفن : 44012523 -051 دورنگار:44012631 -051  

کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397