عنوان طرح: مطالعات تهیه نقشه اجرایی معابر شهر ششتمد
 کارفرما:شهرداری ششتمد
 مجری:دکتر علی اصغر صادقی
 مبلغ طرح:۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تاریخ اتمام طرح:خاتمه یافته( ۹۸/۲/۲۹ )
چکیده طرح: