عنوان طرح: مطالعات اصلاح هندسی معابر و تهیه پلان ترافیکی معابر شهر ششتمد
 کارفرما:شهرداری ششتمد
 مجری:دکتر علی اصغر صادقی
 مبلغ طرح:۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تاریخ اتمام طرح:خاتمه یافته( ۹۸/۲/۲۹ )
چکیده طرح: