عنوان طرح: خدمات نگهدار و تعمیرات و توسعه سیستم اتوماسیون توزیع برق استان خراسان رضوی
 کارفرما:توزیع برق استان خراسان رضوی
 مجری:هسته فناور هوشمند سازان داده پرداز نوین انرژی
 مبلغ طرح:۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تاریخ اتمام طرح: در حال اجرا
چکیده طرح: