عنوان طرح: تهیه و تنظیم برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری نقاب
 کارفرما:شهرداری نقاب
 مجری:دکتر سیدهادی حسینی
 مبلغ طرح:۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 تاریخ اتمام طرح: درحال اجرا
 چکیده طرح: