عنوان طرح: تحقیق، بررسی، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فاز ۲خوابگاه دانشـجویی مجتمع عالی فنی و مهندسی اسفراین
 کارفرما:دانشکده فنی اسفراین
 مجری:دکتر حسین بخشی
 مبلغ طرح:۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تاریخ اتمام طرح:خاتمه یافته( ۹۶/۰۶/۱۴ )
چکیده طرح: