عنوان طرح: انجام مطالعات پژوهشی بافت و گونه شناسی مسکن روستای مزار بجستان
 کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی
 مجری: مهندی مجتبی کاویان- دکتر بهرام سیاوش پور
 مبلغ طرح:۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
تاریخ اتمام طرح: در حال اجرا
چکیده طرح: