تعداد ۲۷ طرح های مطالعاتی صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن اعلام گردیده است که توسط وزارت علوم به دانشگاه ها ارسال گردیده است.

متقاضیان می توانند تا ۹۷/۴/۲۰عنوان فرصت مطالعاتی و فرم متقاضیان جهت ثبت نام را ارسال نمایند.

اولویت اول :طرح فرصت مطالعاتی به تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶

اولویت دوم : طرح های فرصت مطالعاتی به تاریخ ۴/۲/۱۳۹۷

اولویت  سوم : فرصت مطالعاتی به تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۷

فرم متقاضیان طرح مطالعاتی