۱-ارائه پیش نویس قرار داد به مرکز ارتباط علمی با جامعه

۲-ارسال به دفتر حقوقی جهت تایید

۳-ارسال قرارداد به دفتر ریاست جهت امضا

۴-امضای قرارداد توسط کارفرما

۵-ارسال اسکن قرارداد امضا شده برای مرکز ارتباط علمی با جامعه

۶-طرح در شورای پژوهشی جهت تعیین بالاسری

۷-ابلاغ قرارداد داخلی به مجری طرح