همکاران اداره

 

مجید بقایی نژاد
دکتری مهندسی برق-الکترونیک
مدیر امور فناوری و کارآفرینی
تلفن: ۴۴۰۱۲۶۳۲-۰۵۱
پست الکترونیک: mbnejad@hsu.ac.ir

 


خانم علی آبادی
امور قراردادها
تلفن: ۴۴۰۱۲۵۲۳-۰۵۱
فکس: ۴۴۰۱۲۶۳۱-۰۵۱
پست الکترونیک: az.aliabadi@hsu.ac.ir

آقای حمید برزویی
امور مالی قراردادها
تلفن: ۴۴۰۱۲۵۲۴-۰۵۱
فکس: ۴۴۰۱۲۶۳۱-۰۵۱
پست الکترونیک: borzuei@hsu.ac.ir

 

اطلاعات تماس

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir

تلفن : 44012523 -051 دورنگار:44012631 -051  

کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397