تماس با ما

آدرس پستی:

اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت

خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، پردیس انشگاه حکیم سبزواری

صندوق پستی ۳۹۷، کد پستی ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷

تلفن: ۴۴۰۱۲۵۲۳-۰۵۱

فکس: ۴۴۰۱۲۶۳۱-۰۵۱

 

آدرس مراجعه حضوری :

پردیس دانشگاه حکیم سبزوار، ساختمان معاونت پژوهشی، طبقه سوم، اداره کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

اطلاعات تماس

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری

پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir

تلفن : 44012523 -051 دورنگار:44012631 -051  

کدپستی:9617976487 صندوق پستی:397