اعضای شورای بانوان


آقای دکتر مولوی رئیس شورا
خانم دکتر ریحانه صباغزاده نایب رئیس شورا
خانم مهندس معظم توکلیان دبیر شورا
خانم دکتر رحیمه پورخاندانی عضو شورا
خانم دکتر تکتم حجار عضو شورا
خانم مریم بلالی عضو شورا