طرح های پژوهشی


الف- پروژه های توسعه پایدار و عملیاتی
1- افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از طبیعت و مناطق تحت حفاظت با ایجاد فرصتهای بهره وری خردمندانه از طریق اکوتوریسم(مجری طرح: سرکار خانم دکتر زهرا قلیچی پور)
2-طراحی مرکز تندرستی در شهرستان سبزوار ویژه کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان(مجریان طرح: سرکار خانم ها دکتر زهرا استیری و دکتر رویا عسکری)
3-طراحی و ایجاد مرکز آموزشی، فرهنگی و تفریحی سبزوار در محیط دانشگاه با رویکردهای نوین فراگیری(مجری طرح: سرکار خانم دکتر ریحانه صباغ زاده-خانم دکتر کاظمی)
4-طراحی و ایجاد مرکز تندرستی بانوان در دانشگاه حکیم سبزواری ( مجریان طرح: سرکار خانم ها دکتر رویا عسکری و دکتر زهرا استیری)
5- پیشنهاد فنی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب دانشگاه حکیم سبزواری( خانم دکتر عتباتی)
ب- پروژه های آسیب شناسی و مطالعاتی
1-بررسی زمینه های مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن، نمونه مورد مطالعه شهرستان سبزوار(مجری طرح: سرکار خانم دکتر شفیعه قدرتی)
2-بررسی عوامل کاهش تمایل به تحصیل در رشته های علوم پایه در دانشگاه های کشور با تکیه بر پایش میزان تحقق سند راهبردی توسعه علوم پایه(مجریان طرح: سرکار خانم ها دکتر رحیمه پورخاندانی و دکتر ملیحه عباس نژاد)

3-نقش اینترنت اشیا در ایفای وظایف بانوان شاغل در جامعه امروزی(مجری طرح: سرکار خانم دکتر سمیه ثباتی مقدم)
4- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی با توجه به نقش میانجی سرمایه روانشناختی، سرسختی روانشناختی در بین زنان شاغل دانشگاه حکیم سبزواری و استرس ادراک شده (مجری طرح: سرکار خانم دکتر فاطمه بهرامی)
5- تدوین ارزیابی و اولویت بندی استراتوژی های شهر و شهرداری سبزوار با به کارگیری مدل swot و روشهای تصمیم گیری چندمعیاره( مجری طرح: سرکار خانم دکتر سمانه سادات سجادی)
6- آسیب شناسی آموزش های دینی و مذهبی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر سبزوار به روش کیفی (تحلیل تم) ( مجری طرح: سرکار خانم دکتر فاطمه بهرامی)