صورتجلسات شورا


شماره صورتجلسه جهت مشاهده صورتجلسه بر روی شماره درج شده کلیک نمایید.
صورتجلسه شماره 16 شورای بانوان دانشگاه حکیم 16
صورتجلسه شماره 17 شورای بانوان دانشگاه حکیم 17
صورتجلسه شماره 18 شورای بانوان دانشگاه حکیم

 

18

صورتجلسه شماره 19 شورای بانوان دانشگاه حکیم 19
صورتجلسه شماره 20 شورای بانوان دانشگاه حکیم 20
صورتجلسه شماره 21 شورای بانوان دانشگاه حکیم 21
صورتجلسه شماره 22 شورای بانوان دانشگاه حکیم 22
صورتجلسه شماره 23 شورای بانوان دانشگاه حکیم 23
صورتجلسه شماره 24 شورای بانوان دانشگاه حکیم 24
صورتجلسه شماره 25 شورای بانوان دانشگاه حکیم 25